• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผอ.สสพ.2 พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผอ.กจส. นายทศพร พลีดี ผอ.กบส. น.ส.ศิริจิตติ บุณยะจิตติ ผอ. กพส. น.ส. นิภารัตน์ อ่างสุวรรณ ผอ. กตส. น.ส. กาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ ผอ. กสส.1 และบุคลากร สสพ.2 ร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใด้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยมีนาวาตรีสุธรรม ระหงษ์ ตำแหน่ง เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานสักขีพยาน สาระสำคัญของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือมี คือเจตนารมณ์เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรชุมชนที่ใช้สหกรณ์เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชุมชนผู้มีรายได้น้อย โดยการมีส่วนร่วมจากองค์กรชุมชนที่ดำเนินโครงการบ้านมั่นคง ในการส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสหกรณ์ ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของโครงการบ้านมั่นคง รวมถึงการส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดการจัดทำระบบบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี ที่นายทะเบียนสหกรณ์กำหนด เพื่อให้สหกรณ์สามารถบริหารจัดการและดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมีธรรมาภิบาล โดยความร่วมมือในการทำงานจากหลายฝ่ายร่วมกัน ตั้งแต่การพัฒนาคณะกรรมการหรือบุคลากรของสหกรณ์ การจัดตั้งสหกรณ์ การใช้ที่ทำการสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง การอบรม พัฒนา เรียนรู้ร่วมกัน มีสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานประสาน เชื่อมโยง การพัฒนา กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก ในการเสริมสร้างสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามอุดมการณ์ และหลักการสหกรณ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักในด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านการจัดทำบัญชีและงบการเงินแก่สหกรณ์ การจัดทำข้อมูลสถานการณ์การจัดทำบัญชีและการพัฒนาศักยภาพผู้จัดทำบัญชีของสหกรณ์เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสหกรณ์ภายใต้โครงการบ้านมั่นคง ซึ่ง สสพ.2 ร่วมตั้งบูธให้ความรู้กับผู้ที่มาร่วมงาน มีการแสดงกองพล ของสหกรณ์บ้านมั่นคงเขตบางบอน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และรัฐวิสาหกิจชุมชนด้วย ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน เขตบางกะปิ กทม.
 
 ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์