ข้าราชการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจน์ศิริ  ชัยกุลวิวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

1.  ชุมนุมสหกรณ์ทหาร จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพไทย จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานการประปานครหลวง จำกัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์การประปาส่วนภูมิภาค จำกัด

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงยุติธรรม จำกัด

7.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองพันทหารราบ มณฑลทหารบกที่ 11 จำกัด

8.  สหกรณ์เคหสถานชุมชนก้าวหน้า จำกัด

9.  สหกรณ์เคหสถานสะพานไม้ 2 จำกัด

10. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงสิทธิชุมชนคนริมคลอง จำกัด
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมณฑา  ปิ่นเกตุ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ


1.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 6 จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารอากาศ จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  จำกัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์ ศาลปกครอง จำกัด

7.  สหกรณ์ออมทรัพย์บริษัท ทีโอที จำกัด

8.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานซีเคียวริคอร์ จำกัด

9.  สหกรณ์ออมทรัพย์ผู้ปฏิบัติงาน ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10. สหกรณ์ออมทรัพย์องค์กรอิสระ จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานพัฒนา 99 มีสุขร่วมใจ จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานชุมชนร่วมพัฒนา จำกัด

13. ร้านสหกรณ์การสื่อสารแห่งประเทศไทย จำกัด

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิมชนก  วงศ์หล้า

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์สื่อสารทหาร จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จำกัด

6.  สหกรณ์ออมทรัพย์มณฑลทหารบกที่ 11 จำกัด

7.  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด

8.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเครือเบทาโกร จำกัด

9.  สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง จำกัด

10. สหกรณ์บริการสื่อสาธารณะ จำกัด

11. สหกรณ์เคหสถานเทวมั่นคง จำกัด

12. สหกรณ์เคหสถานประชากร 3 จำกัด

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุติรัตน์  สังข์แก้ว

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์รวมใจเป็นหนึ่ง จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ไทยแอร์เอเซีย จำกัด

5.  สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมการขนส่งทหารอากาศ จำกัด

6.  สหกรณ์เคหสถานวัดดอนเมืองด้านเหนือ จำกัด

7.  สหกรณ์เคหสถานทำนบสตรีเหล็กร่วมพัฒนา จำกัด

8.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงซอยสะพานร่วมใจ จำกัด

9.  สหกรณ์เคหสถานศิษย์หลวงปู่ขาว จำกัด

10. สหกรณ์บริการ ทีโอที จำกัด

11. สหกรณ์บริการผู้ปฎิบัติงาน ทศท. จำกัด

12. สหกรณ์บริการชุมชนสวนบางเขน จำกัดพนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายยศกร  พงษ์สม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมพลาธิการทหารอากาศ จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างโยธาทหารอากาศ จำกัด

4.  สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมวิเทศสหการ จำกัด

5.  สหกรณ์เคหสถานตลาดหลักสี่ จำกัด

6.  สหกรณ์เคหสถานแจ้งวัฒนะ 5 จำกัด

7.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงประเสริฐเปรมประชา จำกัด

8.  สหกรณ์บริการชุมชนบ้านเอื้ออาทรสรงประภา 1 จำกัด

9.  สหกรณ์เคหสถานตาลคู่สมบูรณ์พูนทรัพย์ จำกัด

10. สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงร่วมมิตรแรงศรัทธา จำกัด

11.สหกรณ์เคหสถานร่มไทรงามพัฒนา จำกัด

12.สหกรณ์เคหสถานชุมชนปู่เจ้าสมิงพรายสะพานปูน ดอนเมือง จำกัด

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี  นาคสีทอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

1.  สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำกัด

2.  สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทกลุ่มฮานา จำกัด

3.  สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารอากาศ จำกัด

4.  สหกรณ์เคหสถานชุมชนป่ากล้วยพัฒนา จำกัด

5.  สหกรณ์เคหสถานชุมชนคูนายกิมสาย 2 จำกัด

6.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงพร้อมใจพัฒนา จำกัด

7.  สหกรณ์เคหสถานคลองเปรมประชาพัฒนา จำกัด

8.  สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเปรมประชาสมบูรณ์ จำกัด

9.  สหกรณ์เคหสถานเพื่อที่อยู่อาศัยบางบัวเชิงสะพานไม้ 1 จำกัด

10.สหกรณ์เคหสถานชุมชนมิตรประชาพัฒนา จำกัด

11.สหกรณ์เคหสถานชายคลองบางบัว จำกัด