ข้าราชการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกาญจน์ศิริ  ชัยกุลวิวัฒน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมณฑา  ปิ่นเกตุ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชุลีพร  จันทร์น้อย

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

  
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายกัณณพนต์  จันทรเจริญ  

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบพนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายยศกร  พงษ์สม

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 150

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -


สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุมาลี  นาคสีทอง

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ