ข้าราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวพิมพ์ณิตศา  กลิ่นจันทร์

ตำแหน่ง:ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ 

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 112

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : 

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายคีตภัทร  ฉวีวงศ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

* ยังไม่มีคำสั่งมอบหมาย *

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวสัมฤทธิ์  ครอบบัวบาน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 113, 114

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายศุภฤกษ์  ตันติสุวรรณโณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 113, 114

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

พนักงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวพัทธ์ธีราพร  ยุชยทัด

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

ช่วยราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 150

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล  : นายพรเทพ  แก้วโกมล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 122, 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :