• ลิสแบรนด์กรมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผอ.สสพ.2 พร้อมด้วย น.ส.พิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผอ.กจส. นายทศพร พลีดี ผอ.กบส. น.ส.ศิริจิตติ บุณยะจิตติ ผอ. กพส. น.ส. นิภารัตน์ อ่างสุวรรณ ผอ. กตส. น.ส. กาญจน์ศิริ ชัยกุลวิวัฒน์ ผอ. กสส.1 และบุคลากร สสพ.2 ร่วมงานบันทึกข้อตกลงความร่วมมือบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายใด้การกำกับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายธนภัทร คำชมภู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์เคหสถานหลังม.เกษตร จำกัด วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ของร้านสหกรณ์ ธกส.จำกัด วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565

นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานสางเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะจัดประชุมติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้น 2 ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์