ข้าราชการ

ชื่อ-นามสกุล : นายจิรพันธ์  จันทรพิทักษ์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์อาวุโส

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 206, 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายชาญเกียรติ  ไกรฤกษ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 145

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุรภี  หลัดเกลี้ยง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 206

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายธนภัทร  คำชมภู

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

* ยังไม่มีคำสั่งมอบหมาย *

 

 

พนักงานราชการ

   

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐชยา  พรหมเสนา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 208

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -