Capture removebg preview

 

 

bullet blue กฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน .ศ. 2564

bullet blue ร่างคู่มือปฏิบัติตามกฎกระทรวง  (สำหรับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์)   

bullet blue ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่  ประกาศ ณ วันที่ 15 มีนาคม 2564 

bullet blue ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่เพิ่มเติม ครั้งที่ 1  ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 


bullet blue ซักซ้อมแนวปฏิบัติเกี่ยวกับประกาศนายทะเบียนสหกรณ์  เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 
      (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  (พื้นที่ 1)   (พื้นที่ 2)   

bullet blue แนะนำแนวทางปฏิบัติในการแสดงรายละเอียดผลประโยชน์และค่าตอบแทนของกรรมการ ผู้จัดการ ผู้มีอำนาจในการจัดการ
       และที่ปรึกษาของสหกรณ์   (ผู้ว่าราชการจังหวัด)  (พื้นที่ 1 และพื้นที่ 2)  

bullet blue ตัวอย่างการเปิดเผยค่าตอบแทน  

bullet blue สรุปผลคุณวุฒิกรรมการสหกรณ์  

bullet blue ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร "การเงินการบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการสหกรณ์"  

bullet blue แบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
      และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564   

bullet blue แบบรายงานการส่งเสริมตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์
      และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564   ปรับปรุง

bullet blue แนวทางการแนะนำสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนจัดให้มีช่องทางให้สมาชิก 
       สามารถแจ้งปัญหาหรือข้อร้องเรียนได้อย่างสะดวก

bullet blue ร่างระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียนของสมาชิก พ.ศ. ....