• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานในการประชุมติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 โดยได้รับเกียรติจากนายสมควร พาณิชสงเคราะห์ เข้าร่วมประชุม และให้คำแนะนำในการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์