• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นางสาวสุรภี หลัดเกลี้ยง
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ และนายธนภัทร คำชมภู นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์เคหสถานหลังม.เกษตร จำกัด การประชุมดำเนินไปตามวาระที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย พร้อมทั้งประชุมคณะกรรมการชุดใหม่เพื่อพิจารณาแผนการดำเนินงานให้สามารถดำเนินกิจการตามข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี
 ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์