สถานะภาพทางการเงินกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

                  แสดงข้อมูลสถานะภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร