ข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายทศพร  พลีดี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหาร

การจัดการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 148

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาววนิสา  ศรีมาฆะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 148

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวขวัณราตรี  ศรีรอด

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 148

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

 

พนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศรุดา  สุปันณี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 150

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายคมสันต์  บุตรี

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 142

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเบญจวรรณ  ดิษสร

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 303

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพรพรหม  ชาญสวัสดิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771  กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ