การแบ่งงานภายในสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์ พื้นที่ 2 แบ่งงานภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 4 กลุ่มวิชาการ และ 6 กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

 1. ฝ่ายบริหารทั่วไป (ฝบท.)
 2. กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ (กจส.)
 3. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ (กพส.)
 4. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ (กบส.)
 5. กลุ่มตรวจการสหกรณ์ (กตส.)
 6. กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ (กสส. 1 – 5 และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร)

อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของ ฝ่าย / กลุ่มงาน / กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์

ฝ่ายบริหารทั่วไป   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. จัดทำและรวบรวมแผนงาน คำขอตั้งงบประมาณ
 2. ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ รวมทั้งรวบรวมสถิติข้อมูลด้านสหกรณ์
 3. งานด้านการเงิน บัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ งานด้านการบริหารงานบุคคล  งานติดต่อประสานงานรวมทั้งงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป
 4. ดำเนินงานด้านเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ และดำเนินการจัดตั้งสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
 2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มสตรีสหกรณ์และเยาวชนสหกรณ์
 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความช่วยเหลือในการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 4. ศึกษา วิเคราะห์ ประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการอื่น ๆ
 5. ให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาด้านการจัดตั้งและส่งเสริมให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 6. ติดตามการดำเนินการของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งติดตามและดำเนินการประเมินผล
 7. รายงานผลงานและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม
 8. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจและส่งเสริมการตลาดแก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร
 2. ศึกษา วิเคราะห์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า การบรรจุภัณฑ์และรูปแบบการบริการเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลด้านการตลาดและส่งเสริมการเชื่อมโยงธุรกิจการตลาดสหกรณ์ ลู่ทางการตลาดทั้งในและต่างประเทศ
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการแก้ไขปัญหาด้านพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลและโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ศึกษา วิเคราะห์ ให้คำแนะนำเกี่ยวกับโครงสร้างการจัดระบบงาน การบริหารงานบุคคลและการควบคุมภายในเพื่อพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง
 2. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอแนะเกี่ยวกับความเป็นไปของโครงการ การจัดหา การลงทุน และการบริหารเงินทุนของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 3. ศึกษา วิเคราะห์ ความต้องการสนับสนุนเงินทุน และสินเชื่อแก่สหกรณ์ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
 4. ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหาด้านการบริหารการจัดการสหกรณ์ให้แก่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์
 5. ติดตามและดำเนินการประเมินผล รายงานผลงาน และโครงการในหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่ม
 6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตรวจการสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

          ปฏิบัติภารกิจ ศึกษา วิเคราะห์ และรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบกิจการและฐานะการเงินของสหกรณ์  ศึกษา วิเคราะห์แนวทางการตรวจการสหกรณ์ การแก้ไขข้อบกพร่อง การร้องเรียนการดำเนินงานของสหกรณ์ เพื่อนำเสนอนายทะเบียนสหกรณ์วินิจฉัยหรือสั่งการ  พร้อมวางแนวทางการป้องกัน แก้ไข และฟื้นฟู ประสานการทำงานร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานประสบผลสำเร็จ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจของนายทะเบียนสหกรณ์ ช่วยเหลือนายทะเบียนสหกรณ์หรือรองนายทะเบียนสหกรณ์ในการเตรียมการหรือทำคำสั่งทางปกครองให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง ติดตามประเมินผล และจัดทำรางานในหน้าที่ความรับผิดชอบ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์   มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับ

 1. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. ส่งเสริม เผยแพร่และให้ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์ หลักการและวิธีการสหกรณ์ให้แก่บุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และประชาชนทั่วไป
 3. ส่งเสริมและพัฒนาการดำเนินงานของสหกรณ์ ระบบการบริหารการจัดการ และการพัฒนาธุรกิจของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร
 4. ส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเกษตรกรให้เป็นสหกรณ์
 5. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและงานที่ได้รับมอบหมาย