ข้าราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอิทธิพล  โตรส

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 203

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายมานะ  โกศล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771

โทรสาร : 0 2540 7203 กด 203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ