หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร/ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร


หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร
 


ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 

         - ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร 
         - ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร โดยระบุเป็นรายข้อ  
         กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร  
         กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ