ชื่อ-นามสกุล : นางสาวณัฐพร  สังข์สุวรรณ

ตำแหน่ง : นักจัดงานทั่วไปชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร0 2540 7203

Email :  

   

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวเสาวนีย์  บุญญาโรจน์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

   

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวอรพรรณ  จันเลื่อน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  

 

 

   ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวชัญญา  สุรทานนท์

ตำแหน่ง : พนักงานพิมพ์ ส.4

ช่วยราชการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

   

ชื่อ-นามสกุล  : นายบุญส่ง  ศรีสว่าง

ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์ ส.2

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวสุรินทร์  เที่ยงตรง

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวสุริณี  เที่ยงตรง

ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป

ช่วยราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 113

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวณัฐจรี  มาวิเลิศ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

ช่วยราชการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 113

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

ชื่อ-นามสกุล  : นางสาวพรปิติ  รื่นภิรมย์

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

ชื่อ-นามสกุล  : นายเกียรติศักดิ์  สยาม

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 0

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -