จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มที่ได้รับรองมาตรฐานสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

                  ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

                  กราฟ ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์  

                  ข้อมูลสินค้ามาตรฐานสหกรณ์ (สมส.) ปี 2555 -2557