ชื่อ-นามสกุล : นายโกญจนาท  มายะการ

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม

สหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

โทรศัพท์มือถือ : 0 63220 7514

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.