ข้าราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิฏฐ์  พิมพานนท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายณัฐชัย  ปริญญานุสรณ์

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ชำนาญงาน

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 314

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวกรรณิกา  โพธิ์ประพาฬทอง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเพ็ญลิสา  หาญสมบัติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปรีดาภรณ์  ศุทธิเวทิน

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

พนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล :   นายปริวัฒน์  แผลวมัจฉะ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 312

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ