สินค้าและบริการหลักของสหกรณ์

 

- ตารางข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกเป็น ภาคการเกษตร / นอกภาคการเกษตร
     กราฟ ธุรกิจหลักของสหกรณ์แต่ละประเภท (สหกรณ์ภาคการเกษตร)
     กราฟ ธุรกิจหลักของสหกรณ์แต่ละประเภท (สหกรณ์นอกภาคการเกษตร)

  

- ตารางข้อมูลแสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์  
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทการเกษตร   
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทบริการ   
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทประมง   
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทร้านค้า   
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทออมทรัพย์   
      ข้อมูล + กราฟ แสดงสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์ประเภทเครดิตยูเนี่ยน