1. จะจัดตั้งสหกรณ์ ต้องไปขอเอกสาร ขอคำแนะนำการจัดตั้ง อย่างไร ที่ไหน ?

ตอบ  สหกรณ์ที่ประสงค์จัดตั้ง อยู่ในท้องที่เขตไหน หากอยู่แถบทิศตะวันออกและทิศเหนือของ กทม. ประมาณ 24 เขต  เป็นความรับผิดชอบ กำกับ ดูแลของ สสพ.2 คำแนะนำการจัดตั้งสหกรณ์ ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของ สสพ.1 หรือ สสพ.2 กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และบุคลากรของสำนักงานฯ ให้คำแนะนำได้ทุกคน หากต้องการข้อมูลเบื้องต้น ให้ดูรายละเอียดบนเมนู การจัดตั้งสหกรณ์ในเว็บไซต์ของ สสพ.2 ได้ ทั้งนี้ ต้องการติดต่อเจ้าหน้าที่ ให้ติดต่อกับ กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ โทร. 0 29145412 ต่อ 112  113  114

 

2. ขอคัดสำเนาเกี่ยวกับสหกรณ์ ?

ตอบ  เบื้องต้นแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ ทางโทรศัพท์ เพื่อจะได้เตรียมเอกสาร ตลอดจนคำแนะนำ  หากเดินทางมาด้วยตนเอง ให้มารับแบบฟอร์ม แบบคำร้องขอคัดข้อมูลข่าวสาร ได้ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป

 

3. ขอข้อมูลการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ?

ตอบ  สสพ.2 โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์จัดส่งคู่มือให้แก่สหกรณ์  สหกรณ์ละ 1 เล่ม   ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดหนังสือคู่มือได้ทางเว็บไซต์สำนักงาน ปปง. http://ses6.amlo.go.th