หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และ ผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์

หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์  
จำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์  
  - กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์  
  - กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์  
 - กราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน แยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์