ทำเนียบกลุ่มอาชีพของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มกราคม 2564

                  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. 2564 

                  ทำเนียบกลุ่มอาชีพ ปี พ.ศ. 2565