ข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนิภารัตน์  อ่างสุวรรณ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 148

โทรสาร : 

Email : 

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเมษิยา  ทรงอารมณ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 311

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวนุสรา  อินตา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 148

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 148

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต  กลางคำ

ตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 150

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :

 

 

 

พนักงานราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายอุดมศักดิ์  สุขอนันต์

ตำแหน่ง : นิติกร

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 150

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :