จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิกของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 1 มิถุนายน 2565

                  ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                  กราฟ แสดงจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์ 

                  ข้อมูลแสดงสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์                    

                  กราฟ แสดงจำนวนสมาชิกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์