ข้าราชการ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริจิตติ  บุณยะจิตติ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุชีรา  ประวิง

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรสำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายณธกร  อรรถรัฐ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

ช่วยราชการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 3

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5412 กด 122, 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมณฑกานต์  พาก่ำ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรสำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

 

พนักงานราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา  เสมะนู

ตำแหน่ง : นักวิชาการมาตรฐานสินค้า

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นายสุรชาติ  เทพสุภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวลำไพร  โกศล

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 123

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวภัทรสุดา  ปัญจาระ

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

ช่วยราชการกลุ่มเสริมสหกรณ์ 2

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 

โทรสาร : 0 2540 7203

Email :  -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ