กองทุนพัฒนาสหกรณ์

      ที่มาของกองทุนพัฒนาสหกรณ์  

      คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาสหกรณ์และหลักเกณฑ์ 

         การจัดชั้นลูกหนี้และการกำหนดอัตราดอกเบี้ยและวงเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

         คู่มือแนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ แผนธุรกิจระยะสั้น / ระยะยาว 

         คู่มือการบริหารความเสี่ยงกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ปี 63 

        แนวทางการติดตามเร่งรัดหนี้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 

        ผลการอนุมัติเงินกู้  (ไม่มีการอนุมัติเงินกู้)