ข้าราชการ

   

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 301, 303

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

* ยังไม่มีคำสั่งมอบหมาย *

 

ชื่อ-นามสกุล : นายชนะศักดิ์  สุขวิสุทธิ์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฎิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 303

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ 

 

ชื่อ-นามสกุล : - ว่าง -

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 303

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

ชื่อ-นามสกุล : นายภรต  วรวิสุทธินันท์

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 303

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

พนักงานราชการ

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเรวดี  บุญจันศรี

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์

ช่วยราชการกลุ่มส่งเสริมและจัดตั้งสหกรณ์

โทรศัพท์มือถือ 0 83506 5931

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 143

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

* ไม่มีสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ *

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนิษา  ยูซบ

ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771 กด 301

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ