วิสัยทัศน์ (Vision)
ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นศูนย์กลางของสมาชิก ยกระดับชั้นสหกรณ์ พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ ตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย


พันธกิจ (Mission)
1. พัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลสารสนเทศให้แก่สมาชิก
2. สนับสนุนบุคลากรสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรให้เป็นนักบริหารงานสหกรณ์มืออาชีพ
3. ส่งเสริมให้สหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เข้าสู่มาตรฐาน ยกระดับชั้นสหกรณ์ในระดับที่ดีขึ้น
4. พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ กลุ่มเกษตรให้มีระบบคุ้มครองสหกรณ์อย่างยั่งยืน


เป้าหมายหน่วยงาน (Target)

1. ส่งเสริม พัฒนา สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการที่ดี
2. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปมีความเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์
3. พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชนท้องถิ่นและประเทศ
4. พัฒนาหน่วยงานให้มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างเสมอภาค เท่าเทียม และมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน