ข้าราชการ

 

ชื่อ-นามสกุล :  นางสาววาสนา  แบ้กระโทก

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตร

และกลุ่มเกษตรกร

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ

 

 

 

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวทิพย์สุดา  ทิพย์แก้ว  

ตำแหน่ง : นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ

โทรศัพท์สำนักงาน : 0 2914 5771

โทรสาร : 0 2540 7203

Email : -

 

 

สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่รับผิดชอบ