ร่างระเบียบสหกรณ์
 

     1138529136 แนวทางการกำหนดระเบียบของสหกรณ์ขึ้นถือใช้

หมวดว่าด้วยการรับฝากเงิน

     bullet01เห็นชอบให้สหกรณ์ถือใช้ระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล ic new

         ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากนิติบุคคล

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น  ic new

     bullet01คำแนะนำการกำหนดระเบียบเงินฝาก

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงิน

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     bullet01ประกาศ นทส. เรื่อง อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับเงินฝากออมทรัพย์และเงินฝากประจำ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินฝากประจำ 24 เดือน (ได้รับยกเว้นภาษี)

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสหกรณ์อื่น

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินจากสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับฝากเงินปลอดดอกเบี้ย

หมวดว่าด้วยการให้เงินกู้

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร) ic new

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร) ic new

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน ic new
         (สำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท ถือใช้)

     bullet01เห็นชอบร่างระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้สหกรณ์อื่นกู้ยืมเงิน
         (สำหรับสหกรณ์ทุกประเภทยกเว้นสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนขนาดใหญ่ ที่มีสินทรัพย์มากกว่า 5,000 ล้านบาท)

     bullet01ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้และดอกเบี้ยเงินกู้ (สหกรณ์ในภาคเกษตร) update 03/08/59

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก (สหกรณ์นอกภาคเกษตร) update

     bullet01ประกาศ เรื่อง กำหนดดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ที่ให้กู้แก่สมาชิกสหกรณ์

     bullet01ตัวอย่างหนังสือยินยอมให้หักเงิน

หมวดว่าด้วยการเงินการบัญชี

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรับจ่ายและเก็บรักษาเงิน

หมวดว่าด้วยการดำเนินธุรกิจ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสิ่งของที่สมาชิกต้องการมาจำหน่าย

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาและจำหน่ายปุ๋ยให้แก่สมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดหาสินค้ามาจำหน่ายเป็นเงินเชื่อให้สมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ของสมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการรวบรวมและการจำหน่ายยางพาราของสมาชิก

หมวดว่าด้วยเจ้าหน้าที่ อนุกรรมการ และที่ปรึกษาของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ic new

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสหกรณ์ ic new 

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยคณะอนุกรรมการ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยที่ปรึกษาของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยทุนสะสมตามข้อบังคับ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการพัฒนากิจการของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนสะสมเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้ทุนเพื่อสาธารณประโยชน์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการใช้เงินทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล

หมวดว่าด้วยสวัสดิการ

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล

หมวดว่าด้วยเรื่องเบ็ดเตล็ด

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสมาชิก

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยกลุ่มสตรี (หรือเยาวชนสหกรณ์)

ระเบียบสำหรับสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ Solar Farm

     bullet01คำแนะนำการกำหนดระเบียบว่าด้วยการใช้ทุน

     bullet01การใช้ทุนเพื่อจัดสวัสดิการสมาชิกและสังคม

     bullet01การใช้ทุนพัฒนากิจการสหกรณ์

หมวดว่าด้วยสหกรณ์แท็กซี่

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - แบบคำขอมีบัตรอนุญาตให้ขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - ทะเบียนการออกบัตรอนุญาตขับรถแท็กซี่ของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดทำทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์
            - ทะเบียนควบคุมรถแท็กซี่ของสหกรณ์

หมวดว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

     bullet01ระเบียบ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้างของสหกรณ์

 

แบบรายงาน 

nameicon 069 การเตรียมข้อมูลเพื่อการบันทึกในระบบการจัดการข้อบกพร่องของสหกรณ์
     หนังสือ / เอกสารแนบ 1 / เอกสารแนบ 2-1 / เอกสารแนบ 2-2
nameicon 069 แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลสหกรณ์ที่มีข้อบกพร่องตามบัญชานายก (แบบที่ 1 - 10)
nameicon 069 แบบการมอบหมายทีมตรวจสอบระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
nameicon 069 แบบรายงาน แผน - ผล การแก้ไขข้อบกพร่องของสหกรณ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

nameicon 069 แบบกำกับสหกรณ์/แบบมอบหมายงาน
nameicon 069
 แบบรายงานการตรวจสอบกิจการและฐานะการเงิน (คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ ที่ 8/2559 เรื่อง กำหนดอำนาจหน้าที่ของผู้ตรวจการสหกรณ์ สั่ง ณ วันที่ 28 มีนาคม 2559)


ร่าง/ตัวอย่าง

nameicon 069 ตัวอย่างคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์และรองนายทะเบียนสหกรณ์ที่ออกตามรูปแบบ
nameicon 069 ร่างตัวอย่างหนังสือสั่งการ กรณีกระทำโดยทุจริตแก่สหกรณ์ 
nameicon 069 ร่างคำสั่งตั้งคณะผู้ตรวจการสหกรณ์/มอบหมายผู้ช่วยคณะผู้ตรวจการประจำจังหวัด