• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร​พื้นที่​ 2​ มอบหมายให้นายพิสิฏฐ์ พิมพานนท์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ของ​สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงแรงงาน จำกัด
โดยมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
1.พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 กำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
2.พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565
3.พิจารณาแผนงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566
4.พิจารณาการกำหนดวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันวงเงินกู้ยืมประจำปี 2566 ภายในวงเงินเท่าเดิม
5.พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินสหกรณ์การประจำปี 2566
6.พิจารณาการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2566
7.พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
การประชุมดำเนินไปตามวาระที่กำหนดด้วยความเรียบร้อย
 ผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์