• ลิสแบรนด์กรม

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวภัทรสุดา ปัญจาระ นักวิชาการสหกรณ์ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์2 เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี2565 ของร้านสหกรณ์ ธกส.จำกัด โดยมีวาระที่สำคัญคือ คือ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินประจำปี 2565 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 พิจารณากำหนดแผนงาน และงบประมาณรายได้-ร่ายจ่ายประจำปี 2566 พิจารณากำหนดวงเงินกู้ยืมค้ำประกันประจำปี 2566 และพิจารณาการเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2566 การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์