• ลิสแบรนด์กรม

ต่อไปวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานสางเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางสาวพิมพ์ณิตศา กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และคณะจัดประชุมติดตามการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้น 2 เพื่อนำเสนอปัญหาอุปสรรคในการชำระบัญชีในวันดังกล่าว เพื่อกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์จะได้รายงานประเด็นให้กับท่านวิทยากรซึ่งจะมาให้คำแนะนำในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 ต่อไปผลสำเร็จของ
งานส่งเสริมสหกรณ์
ด้านกองทุนพัฒนา
สหกรณ์
การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ของสหกรณ์

ตลาดนำ
การผลิต
เครือข่าย
สหกรณ์

เกษตร
แปลงใหญ่

 
อุปกรณ์
การตลาดของ
สหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร
ซุเปอร์มาร์เก็ต
สหกรณ์