• ลิสแบรนด์กรม


 


 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564
นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นายจิรพันธ์ จันทรพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 พร้อมด้วยนายนิติ ด่านศรีบูรณ์ นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ จำกัด ซึ่งเป็นการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
วันที่ 3 พฤษภาคม 2564
สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เข้าประชุมรับทราบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผ่านระบบ zoom meeting เรื่องแนวทางการปฏิบัติงาน WFH 
วันที่ 27 เมษายน 2564 
ได้รับการฉีดพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID -19) ทั้งใน-นอก สำนักงานฯ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสารวัตรปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์
วันที่ 22 เมษายน 2564

นาย สุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องระดับจังหวัด ของสหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทไม้อัดไทย จำกัด 
วันที่ 20 เมษายน 2564

นาย สุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์ออมทรัพย์ การค้าธุรกิจ บริการและผลิตภัณฑ์ผสมผสาน จำกัด 
วันที่ 8 เมษายน 2564

นายสุวิช น้อยอิ่ม ผู้อำนวยการสำนักงาน
ส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 มอบหมายให้นางกุสุมา ศรีอัครกูล นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ พร้อมคณะ ไปราชการ สหกรณ์ออมทรัพย์ ซี เอ เอสเอช ออโตพาร์ท จำกัด เพื่อแนะนำการจัดทำบัญชีให้แก่สหกรณ์

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยขั้นตอน วิธีการ ดำเนินการถอดถอนคณะกรรมการหรือกรรมการดำเนินการสหกรณ์และยื่นอุทธรณ์สมาชิก กรณีคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ มีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ พ.ศ. 2564

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง กำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากของสหกรณ์ 

ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้แไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 2) 

รายชื่อสหกรณ์ขนาดใหญ่ สินทรัพย์เกิน 5,000 ล้านบาท 

สหกรณ์บริการเดินรถ กับการปรับตัวรับ New Normal ชีวิตเปลี่ยนหลังโควิด-19

 เอกสาร-บรรยายการฟื้นฟูกิจการลูกหนี้

 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

 ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบวงเงินการกู้ยืมหรือค้ำประกันเป็นกรณีพิเศษ

  ประเด็นถาม-ตอบ มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  แนวทางการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง การประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามมาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สิน และปรับโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์

  ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กับการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหกรณ์

  คู่มือมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์

   ประกาศนายทะเบียนสหกรณ์ เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินและการปรับโครงสร้างหนี้สินของสหกรณ์
           - ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (ภาคการเกษตร)
           ร่างระเบียบว่าด้วยการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ของสมาชิกสหกรณ์ (นอกภาคการเกษตร)  

   การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   มาตรการเยียวยาของนายทะเบียนสหกรณ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)

   ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง การประชุมผ่านอิเล็กทรอนิกส์