วิสัยทัศน์ (Vision)

"สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 เป็นองค์กรมุ่งมั่นพัฒนาสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้พึ่งตนเองได้ และเป็นที่พึ่งของมวลสมาชิกอย่างแท้จริง"

พันธกิจ (Mission)

1. พัฒนาระบบการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1

2. ส่งเสริม เผยแพร่ อุดมการณ์ หลักการ วิธีการสหกรณ์

3. แนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้ดำเนินการเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ

4. ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรองนายทะเบียนสหกรณ์

5. ส่งเสริม สนับสนุน การบริหารจัดการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

6. ส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาธุรกิจสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

เป้าหมาย

1. ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการที่ดี

2. ส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายพันธมิตรเพื่อการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้แนวทางของระบบสหกรณ์ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานของสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 เพื่อให้บริการสหกรณ์และ     กลุ่มเกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้มีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาสังคม