M6


ว่างสหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด 2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเชื้อเพลิง 2 ร่วมใจ จำกัด
3.สหกรณ์สหมิตรแท็กซี่ จำกัด 4.สหกรณ์เคหสถานกรุงเทพฯ จำกัด
5.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงวิมานทอง จำกัด 6.สหกรณ์แท็กซี่เอกชัย จำกัด
 7.สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด 8.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน ขสมก.จำกัด 
9.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำกัด
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษา จำกัด 11.สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด
12.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูผู้บริหารโรงเรียนราษฏร์ จำกัด 13.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด
14.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด 15.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำกัด
16.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมบัญชีกลาง จำกัด 17.สหกรณ์ออมทรัพย์ตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด
18.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงบประมาณ จำกัด 19.สหกรณ์ออมทรัพย์ ป.1 รอ. จำกัด
20.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการขนส่งทหารบก จำกัด 21.สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยราชการในพระองค์ 1 จำกัด
22.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกรมสรรพสามิต จำกัด

 


ว่าง

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์เคหสถานภาคภูมิใจ จำกัด
2.สหกรณ์แท็กซี่พลังไทย จำกัด
3.สหกรณ์ผู้ประกอบการให้เช่าที่พักอาศัย จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์เครือโรงพยาบาลพญาไทและเปาโล จำกัด 
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ ธพว. จำกัด
6 สหกรณ์ออมทรัพย์เครือปิ่นทอง จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ จำกัด
9.สหกรณ์ออมทรัพย์สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย จำกัด
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจนครบาล จำกัด
11.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม จำกัด
12.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำกัด
13.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จำกัด
14.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน กสทช. จำกัด
15.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนชุมชนเชื้อเพลิงร่วมใจพัฒนา จำกัด
16.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนเซนต์คาเบรียล จำกัด
17.ร้านสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด

 

tin
นายกฤติน  ไกรกานนท์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการ
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.สหกรณ์ที่รับผิดชอบ
1.สหกรณ์บริการคนตาบอดแห่งประเทศไทย จำกัด
2.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเจ้าพระยาร่วมใจ จำกัด
3.สหกรณ์สามล้อมวลชน จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรุงเทพมหานคร จำกัด
5.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเย็นอากาศ 2 จำกัด
6.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารออมสิน จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช. จำกัด 8.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมการทหารสื่อสาร จำกัด
9.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสวัสดิการทหารบก จำกัด
10.สหกรณ์ออมทรัพย์เพื่อพนักงานเครือสหพัฒน์ จำกัด
11.สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ (ไทย) จำกัด
12.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำกัด
13.สหกรณ์ออมทรัพย์กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ จำกัด
14. ร้านสหกรณ์พระนคร จำกัด
15.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมสรรพาวุธทหารบก จำกัด
16.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา จำกัด

 

GUnnang
นางสาววรรณิภา  อัฐวงศ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
ปริญญาโท บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนเชื่อมสัมพันธ์ จำกัด
2.สหกรณ์พรมงคลแท็กซี่ จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมช่างอากาศ จำกัด
4.สหกรณ์ข้าราชการกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการคลัง จำกัด 
6.สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ ไอ เอส จำกัด 
7.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์วชิราวุธวิทยาลัย จำกัด
9.สหกรณ์ออมทรัพย์ในเครือโปลิโฟม จำกัด
10.สหกรณ์ออมทรัพย์ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
11.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมเจ้าท่า จำกัด

 

 Winner
นางสาวธนิดา  รัตนวิจิตร
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการ
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงเกียกกายพัฒนา จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการสรรพากร จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี จำกัด
6.สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์ บี.เอ็น.เค กรุ๊ป จำกัด

 

oom
นางสาวชฏาภา  พุฒทอง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการเงิน
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงบางบอนรวมใจ จำกัด
2.สหกรณ์มิตรแท้แท็กซี่ จำกัด
3.สหกรณ์บริการชุมชนเสนาสุข จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมโยธาธิการ 2529 จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์กรมธนารักษ์
6.สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยข่าวกรองทางทหาร จำกัด
7.สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลิมชัยชาญ จำกัด
8.สหกรณ์ออมทรัพย์สวนมิสกวัน จำกัด

 

blank profile picture 973461 960 720
ว่าง
ตำแหน่ง นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พนักงานราชการ

 

Tan
นางสาวศิริลักษ์  ครุฑใจกล้า
ตำแหน่งเจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การโรงแรมและการท่องเที่ยว)
TEL:02-241-5904
E-mail:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

1.สหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียนในเครือตั้งตรงจิตรพณิชยการ จำกัด
2.สหกรณ์ออมทรัพย์กลุ่มบริษัท ไพลอน จำกัด
3.สหกรณ์ออมทรัพย์ชาวพฤหัสบดี จำกัด
4.สหกรณ์ออมทรัพย์ปิ่นทองกรุ๊ป จำกัด
5.สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจกองพลาธิการและสรรพาวุธ จำกัด
6.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงกนกทรัพย์ จำกัด