สารสนเทศกลุ่มอาชีพ ปี 2564

  1. จำนวนกลุ่มอาชีพและจำนวนสมาชิก

          (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

          ¤ ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

          (2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

          ¤ ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

  1. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ

          ¤ ข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ

  1. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐาน

          (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

          ¤ กราฟข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์

        

ปี 2563

1. จำนวนกลุ่มอาชีพและสมาชิก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    (2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพ แยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    (3) ข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์
    (4) ข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มอาชีพแยกตามประเภทผลิตภัณฑ์

2. ทำเนียบกลุ่มอาชีพ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    1153133973 แสดงข้อมูลทำเนียบกลุ่มอาชีพ

3. จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
    (2) ข้อมูลกราฟแสดง จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีสินค้าของกลุ่มได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์