ชื่อหน่วยงาน :: สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑
Webstie :: http://office.cpd.go.th/area1
E-mail address :: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

ที่ตั้ง :: เลขที่ 20 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ชั้น 3 ถ.พิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

แผนที่ตั้ง 

 

หมายเลขโทรศัพท์ ::

- ฝ่ายบริหารทั่วไป  สายตรง 0 2241 5902 
- กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ สายตรง 0 2669 6914 
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ สายตรง 0 2241 5902
- กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ สายตรง 0 2241 5903 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 1 สายตรง 0 2241 5904    
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 2 สายตรง 0 2669 6913 
- กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่ 3 สายตรง 02 669 6913

FAX :: 0 2243 3194