M9

 S 24936545
นางธัญภา  สกุลศรีจินดา
ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจระหว่างประเทศ) 
TEL:02-241-5902
E-mail:Cpd_cpoa.g1.agr@cpd

 

 O


 นางสาวปิยาภรณ์  คงพูล
นักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ
TEL:02-241-5902
E-mail:Cpd_cpoa.g1.agr@cpd

สหกรณ์ที่รับผิดชอบ

 

 

1.ชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย จำกัด
2.สหกรณ์การเกษตรตลิ่งชัน จำกัด
3.สหกรณ์การเกษตรภาษีเจริญ จำกัด
4.สหกรณ์การเกษตรหนองแขมบางขุนเทียน จำกัด
5.สหกรณ์การเกษตรบางมดพัฒนา จำกัด
6.สหกรณ์การเกษตรบางขุนเทียน จำกัด
7.กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ทุ่งครุ 
8.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางหว้า
9.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแวก