แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งานเลขที่ บกฐ.13)

ผลผลิต/โครงการ : บุคลากรภาครัฐ

กิจกรรมหลัก     : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                           Faamพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งานเลขที่ สท. 89)

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก     : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมหลัก     : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

กิจกรรมรอง      : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

                     ฝ่ายบริหารทั่วไป

       Faam รายจ่ายเพื่อการลงทุน

       Faam งบบริหารทั่วไป

                    กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

       Faamส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่นำมาจัดเกณฑ์มาตรฐานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

      Faam สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็ง

       Faamสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่

        Faamสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

        Faamชำระบัญชี

                   กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

         Faamสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีอัตราส่วนเงินออมของสมาชิกต่อหนี้สินของสมาชิกเพิ่มขึ้นจากปีก่อน

          Faamสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้น

                 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

           Faamสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน 30 วัน

          Faamผลการดำเนินงานของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรมีกำไรประจำปี

                   : กำกับ ดูแล ตรวจสอบและคุ้มครองระบบสหกรณ์

                   กลุ่มตรวจการสหกรณ์

          Faamจัดประชุมซักซ้อมการตรวจการ

          Faamตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจระดับจังหวัด

         Faamตรวจการสหกรณ์ตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ 

         Faamติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง

         Faamจัดประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

                 : งานส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

           Faamกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

           Faamกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

           Faamกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

          Faamกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (งานเลขที่ พรด.1)

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก     : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

               Faamส่งเสริมการสหกรณ์ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

              Faamส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน

              Faamคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

              Faamขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

 

แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า (งานเลขที่ รสป.1)

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก     : ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ในสถาบันเกษตร

              Faam ติดตามการดำเนินการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในระบบสหกรณ์