แผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

...................................................................

แผนงานบุคลากรภาครัฐ (งานเลขที่ บกฐ.13)     

ผลผลิต/โครงการ         : บุคลากรภาครัฐ
กิจกรรมหลัก              : ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐกรมส่งเสริมสหกรณ์

                                                Yพนักงานราชการ และค่าเช่าบ้าน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งานเลขที่ ลท.77)

ผลผลิต                    : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก              : การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

        Yรายจ่ายเพื่อการลงทุน

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (งานเลขที่ สสจ.77)

ผลผลิต                    : สหกรณ์และกลุ่มเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก              : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

Yฝ่ายบริหารทั่วไป     

Yกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์

Yผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์

Yผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์

Yผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์

Yกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ ภาพรวม

Yกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

Yกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

Yกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

Yกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

Yชำระบัญชี

Yประชาสัมพันธ์

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม (งานเลขที่ พรด.60)

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก              : พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมรอง               : ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

          Yส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน