สารสนเทศกลุ่มเกษตรกร ปี 2564

 1. จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก
  (1) ข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

     (2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
¤ กราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

¤ กราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

 1. ทำเนียบกลุ่มเกษตรกร

  ทำเนียบกลุ่มเกษตรกรสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

 1. หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
  (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
  (2) จำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  (3) กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทสหกรณ์
   ¤ กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
   ¤ กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
  (4) จำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร
   ¤ กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภท

กลุ่มเกษตรกร

 1. ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

 (1) จำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่ร่วมทำธุรกิจกับกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท
 ¤ กราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

 1. กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

  ¤ รายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบ

ปี พ.ศ.2563

จำนวนกลุ่มเกษตรกรและจำนวนสมาชิก

แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรและสมาชิก ทั้งหมดภายในจังหวัดแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร 

(1) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

(2) แสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

(3) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

(4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนสมาชิกกลุ่มเกษตรกรแยกตามประเภทของกลุ่มเกษตรกร

หลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร และ ผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

แสดงข้อมูลหลักเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรและผลการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกรในจังหวัด 

(1) แสดงหลักเกรณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

(2) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านเกรณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

(3) แสดงข้อมูลจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานกลุ่มเกษตรกรโดยระบุเป็นรายข้อ

(4) แสดงข้อมูลกราฟจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานกลุ่มเกษตรกร

(5) แสดงข้อมูลกราฟแสดงจำนวนกลุ่มเกษตรกรที่ไม่ผ่านมาตรฐาน 

ธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

แสดงข้อมูละุรกิจของกลุ่มเกษตรกรในแต่ละประเภท

(1) แสดงข้อมูลกลุ่มเกษตรกร โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน

(2) แสดงข้อมูลธุรกิจของกลุ่มเกษตรกรที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้านแยกตามประเภทกลุ่มเกษตรกร

สินค้าและบริการหลัก

แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรกร

(1) แสดงข้อมูลสินค้าและบริการหลักของกลุ่มเกษตรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

สถานภาพทางการเงิน

แสดงสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกร 

(1) แสดงข้อมูลสถานภาพทางการเงินของกลุ่มเกษตรกรโดยแยกประเภทกลุ่มเกษตรกร

กลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในความรับผิดชอบ

แสดงรายชื่อกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์