สารสนเทศสหกรณ์ ประจำปี 2564

 1. จำนวนสหกรณ์ และจำนวนสมาชิก
  (1) จำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
  (2)จำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์
  ¤ กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์
  ¤ กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์
 2. ทำเนียบสหกรณ์

     ¤ ทำเนียบสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

 1. หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์
  (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
  (2)กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
  (3) กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
  ¤กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
  ¤กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
  (4) จำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
  ¤ กราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์
 2. การมีส่วนร่วมธุรกิจกับสหกรณ์ของสมาชิกสหกรณ์
  (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์
  ¤ กราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์จำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่ร่วมทำธุรกิจกับสหกรณ์ 
 3. สหกรณ์ที่จัดหาสินค้ามาจำหน่ายและรวบรวมผลผลิตสมาชิก
  (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

     ¤ กราฟข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

 1. อุปกรณ์การตลาด

          ไม่มี

 1. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์

     (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

      ¤ กราฟข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด

 1. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

   รายชื่อสหกรณ์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลและรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มเสริมสหกรณ์

   ¤ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1

   ¤ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2

   ¤ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

   ¤ กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

 ปี พ.ศ.2563

1. จำนวนสหกรณ์ และจำนวนสมาชิก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    แสดงข้อมูลจำนวนสหกรณ์และสมาชิกสหกรณ์  แยกตามประเภทของสหกรณ์ มีดังนี้
    (1) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2563
    (2) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ภายในจังหวัดแยกตามประเภทสหกรณ์ ประจำปี 2563
    (3) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ประจำปี 2563 
    (4) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์ ประจำปี 2563

2. ทำเนียบสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)

    1153133973 ข้อมูลทำเนียบสหกรณ์สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 1 

3. หลักเกณฑ์ตัวชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์ และผลการจัดมาตรฐานสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) หลักเกณฑ์ที่ใช้ชี้วัดมาตรฐานสหกรณ์
    (2) ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
    (3) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านและไม่ผ่านการจัดมาตรฐานสหกรณ์แยกตามประเภทสหกรณ์
         1153133973 ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
        1153133973 ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ที่ไม่ผ่านมาตรฐานแยกตามประเภทสหกรณ์
    (4)ข้อมูลจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ แยกตามประเภทสหกรณ์
    (5) ข้อมูลกราฟแสดงจำนวนสหกรณ์ทั้งหมดที่ไม่ผ่านมาตรฐาน โดยแยกเป็นรายข้อ และแยกประเภทสหกรณ์


4. ข้อมูลธุรกิจของสหกรณ์ในแต่ละประเภท (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลสหกรณ์ โดยมีรายละเอียดการประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน
    (2) ข้อมูลกราฟ แสดงจำนวนสหกรณ์ที่ประกอบธุรกิจในแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

5. การมีส่วนร่วมของสมาชิก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมกับสหกรณ์ในการประกอบธุรกิจแต่ละด้านแยกตามประเภทสหกรณ์
    (2) ข้อมูลเป็นกราฟแสดงจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่มีส่วนร่วมในการประกอบธุรกิจแต่ละด้าน แยกตามประเภทสหกรณ์

6. สินค้าและบริการหลัก (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
    (2) ข้อมูลแสดงกราฟ ข้อมูลสินค้าและบริการหลักของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์

7. สถานภาพทางการเงินของสหกรณ์ (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    (1) ข้อมูลสถานภาพทางการเงินของสหกรณ์โดยแยกประเภทสหกรณ์
    (2) ข้อมูลกราฟแสดงสถานภาพทางการเงินรวมของทรัพยสิน หนี้สิน ทุนของสหกรณ์แยกตามประเภทของสหกรณ์

8. อุปกรณ์การตลาด (ณ วันที่ 1 มกราคม 2563)
    ไม่มี

9. ทะเบียนสมาชิกสหกรณ์ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)
    (1) ข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้ (รวบรวมได้ครบ)
    (2) ข้อมูลกราฟแสดงข้อมูลจำนวนสมาชิกสหกรณ์ทั้งหมดในจังหวัด และจำนวนสมาชิกสหกรณ์ที่รวบรวมข้อมูลได้ และยังไม่สามารถรวบรวมได้ (รวบรวมได้ครบ)

10. สหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
      1153133973 ข้อมูลสหกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 - 3