1.สหกรณ์แท๊กซี่ตำบลท่าไห จำกัด

2.สหกรณ์บริการเครือข่ายตัดเย็บเสื้อผ้าและเครื่องหนัง จำกัด

3.สหกรณ์บริการชุมชนตลาดน้ำคลองลัดมะยม จำกัด

4.ร้านสหกรณ์ไทยสมุทร จำกัด

5.สหกรณ์ออมทรัพย์ เอ แอล ที จำกัด

6.สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงชุมชนโฟร์โมสต์ จำกัด

7.กลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแวก

8.สหกรณ์ผู้ประกอบการรายย่อยพระราม 2 (ุ69) จำกัด

9. ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการพะนคร จำกัด

10.ประกาศเลิกสหกรณ์บริการเอื้ออาทรเพชรเกษม 81 จำกัด

11.สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำกัด

12.สหกรณ์ตลาดศาลาน้ำเย็น จำกัด

13.ร้านสหกรณ์วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

14.สหกรณ์บริการจักรเพชร จำกัด