รายงานผลการแนะนำส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ผลการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (รายแห่ง)

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

 

 

แผนการแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในภาพรวม
ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน/อุปกรณ์การตลาด

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร

 

 แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2564

แผนงานพื้นฐานด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีความเข้มเข็งตามศักยภาพ

กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

กิจกรรมรอง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งตามศักยภาพ

-           แนะนำส่งเสริมสหกรณ์

-           จัดตั้งสหกรณ์ใหม่

-           ตรวจการสหกรณ์

-           การจัดประชุม จกบ.

-           โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

-           โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร,

-           โครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปแบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

-           จัดเก็บข้อมูลเงินออมและหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์เพื่อนำมาจัดทำอัตราส่วนเงินออมต่อหนี้สินของสมาขิกสหกรณ์ เป็นรายสหกรณ์

-           จัดเก็บข้อมูลปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและรายงานผ่านระบบรายงานปริมาณธุรกิจของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

-           จัดเก็บข้อมูลการฝากกู้เงินระหว่างสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกองอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร

กิจกรรมหลัก นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพเกษตร

-           โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน สานต่ออาชีพเกษตร

แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กิจกรรมหลัก กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

-           กิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

--------------------------------------------------------

 

แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2563

แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างความสามารถในการแช่งขัน ผลผลิต สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตามศักยภาพ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

** กิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรกิจกรรมรองส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมหลักพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

**กิจกรรม ส่งเสริมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

**โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม่ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

** กิจกรรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเพิ่มบทบาทบุคลากรของสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี 2563 (บันได 7 ขั้น)

** โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร