เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยอันเป็นกุศล ตลอดจนเป็นการแสดงพลังของขบวนการสหกรณ์ ในการทำความดีร่วมกันเพื่อส่วนรวม มีผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ จำนวน 50 คน
ณ ห้องประชุมชั้น 1 อาคารกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร