• King
  • HOPE01
  • HOPE02

ข่าวสารกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์

 News ภาพข่าวกิจกรรม

h051
 การประชุมชี้แจง/สัมมนา และประเมินผลจังหวัด
 
ปีงบประมาณ 2562
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
แนวทางการบริหารจัดการ กพส.
แนวทางการวิเคราะห์คำขอกู้ (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) เอกสาร1 เอกสาร 2
กระบวนการขอกู้ การติดตาม การใช้เงิน กพส.
แนวทางการไกล่เกลี่ยหนี้ก่อนและหลังคำพิพากษา เอกสาร 1  เอกสาร 2  เอกสาร 3
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการพิเศษ
แนวทางการดำเนินงานตามโครงการ (ASPL)
แนวทางปฏิบัติด้านบัญชีระบบบริหารเงินทุน
แนวทางบริหารหนี้ค้างชำระ
 
ปีงบประมาณ 2561
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส.
เอกสารโครงการ Word
เอกสารประกอบการบรรยาย Powes Point
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ แนวทางปฏิบัติในการดำเนินคดี และการบังคับคดี
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ การขับเคลื่อนโครงการดอกเบี้ย ร้อยละหนึ่ง
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ กลุ่มบัญชีและการเงินกองทุน
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ กลุ่มวิเคราะห์กองทุนพัฒนาสหกรณ์
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ กลุ่มบริการจัดการเงินทุน
 
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "การบริหารธุรกิจสหกรณ์และการเงินสหกรณ์"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "การวิเคราะห์แผนธุรกิจสหกรณ์และการบริหารความเสี่ยง"
เอกสารประกอบการบรรยายหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการเงิน กพส."