วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอภัย สุทธิสังข์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 7/2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีนายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม กพน. ชั้น 2 อาคาร 3