วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบทางไกล Application Zoom

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นายอัชฌา สุวรรณนิตย์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบทางไกล Application Zoomในการประชุมครั้งนี้เพื่อทราบผลการเบิกจ่ายงินกู้ และรับชำระหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิจารณาสหกรณ์ขอเจรจาปรนีประนอมหนี้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ภายหลัง มีคำพิพากษาและออกหมายบังคับคดี จำนวน 3 สหกรณ์ ณ ห้องประชุม กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์