วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางกัญจนา ภัทรวนาคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาการสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566พร้อมด้วย นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นที่ปรึกษาคณะทำงาน ผู้แทนสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย ข้าราชการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามและแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ รายงานผลหนี้ค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และพิจารณาแนวทางในการติดตามการใช้เงินกู้เงินกองทุนนอกงบประมาณ แนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ผิดนัดค้างชำระเงินกองทุนนอกงบประมาณ และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม กองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ 2 ชั้น 1 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์