• 12-08-65
  • banner-12-08
  • King
  • HOPE01
  • HOPE02

 News ภาพข่าวกิจกรรม

วันที่ 19 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ เป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศึกษาการตรา แก้ไข ปรับปรุง หรือยกเลิกกฎหมายที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุม กพน. ชั้น 2 อาคาร 3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเข้าศึกษาต่อระกับปริญญาตรีของบุตร-หลานสมาชิกสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนม ระหว่าง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และให้สัมภาษณ์กับสื่อมวนชน ณ ห้องประชุม 226 อาคาร 1 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันนที่ 11 ตุลาคม 2565 นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ Zoom Meeting

วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ (กพน.) และบุคลากรกลุ่มจัดที่ดินนิคมสหกรณ์ร่วมกับ นางสาวพักตร์พิมล สุวรรณโณ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ประชุมหารือร่วมกัน เพื่อการพัฒนา ขับเคลื่อนงานบริการของกรม สู่การให้บริการในรูปแบบดิจิทัล e-Service ณ ห้อง กพน. ชั้น 2 อาคาร 2 กรมส่งเสริมสหกรณ์

วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายบรรจง ชัยขุนพล ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบสนับสนุนการสหกรณ์ ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565